قید ها در زبان انگلیسی

قید یکی از پرکاربرد ترین اجزای کلام در زبان انگلیسی و سایر زبان ها می‌باشد. در هر زبانی انواع مختلفی از قید ها وجود دارند؛ مهم ترین قید ها در زبان انگلیسی عبارتند از قید تکرار، قید حالت، قید مکان، قید زمان و … .در این مطلب فهرست ۱۰۰ قید پرکاربرد انگلیسی را برای شما عزیزان و همراهان آماده کرده ایم

قیدها کلمات دیگر را توصیف می‌کنند و یا در مورد آنها به ما اطلاعات می‌دهند. قیدها معمولاً افعال را توصیف می‌کنند و به سوالاتی نظیر چطور؟ (how)، هر چند وقت؟ (how often)، کی؟ (when) یا کجا؟ (where) پاسخ می‌دهند. قید بعد از فعلی که توصیف می‌کند، واقع می‌شود.

امیدواریم این قید های پرکاربرد را خوب فرا گرفته و به درستی از آنها استفاده کنید.

 

100 قید پر کاربرد زبان انگلیسی

 

 

انواع قید

قیدها در زبان انگلیسی با توجه به معنا و جایگاه‌شان در جمله به انواع مختلف تقسیم می‌شوند. به تقسیم‌بندی کلی قیدها توجه نمایید.
۱- قیدهای مکان
۲- قیدهای زمان
۳- قیدهای حالت
۴- قیدهای مقدار
۵- قیدهای اطمینان
۶- قیدهای بیان دیدگاه و نظر
۷- قیدهای موصولی
۸- قیدهای سؤالی

 

۱۰۰ قید پر کاربرد زبان انگلیسی

۱ up بالا / جلو
۲. so پس / چنین
۳. out بیرون / خارج
۴. just فقط / تنها
۵. now اکنون / حالا
۶. how چگونگی / چگونه
۷. then سپس / بعد از
۸. more بیشتر
۹. also همچنین / نیز
۱۰. here اینجا
۱۱. well به خوبی
۱۲. only فقط / صرفا
۱۳. very بسیار / خیلی
۱۴. even حتی
۱۵. back عقب / به عقب
۱۶. there آنجا / در آنجا
۱۷. down پایین
۱۸. still هنوز
۱۹. in به
۲۰. as مانند / چنانکه
۲۱. to به
۲۲. when وقتی که / کی
۲۳. never هرگز
۲۴. relly واقعا / به راستی
۲۵. most بیشتر از همه / بیشتر
۲۶. on در / هنواره
۲۷. why چرا / برای چه
۲۸. about تقریبا / پیرامون / نزدیک
۲۹. over در بالا / بالا
۳۰. again دوباره
۳۱. where کجا / جایی که
۳۲. right سمت راست / به درستی
۳۳. off دور / جدا
۳۴. always همیشه / هنواره
۳۵. today امروز
۳۶. all همه
۳۷. far دور / بسیار
۳۸. long برای مدت طولانی
۳۹. away دور / دور از / بیرون
۴۰. yet هنوز
۴۱. often اغلب
۴۲. ever همیشه / هنواره
۴۳. however به هر حال / ضمنا
۴۴. almost تقریبا
۴۵. later بعدا
۴۶. much خیلی / زیاد
۴۷. once یکبار / یک مرتبه
۴۸. least کمترین
۴۹. ago پیش / قبل
۵۰. together با هم
۵۱. around دور / پیرامون
۵۲. already قبلا / پیش از این
۵۳. enough به اندازه کافی
۵۴. both هردو
۵۵. maybe شاید
۵۶. actually در حقیقت / واقعا
۵۷. probably احتمالا
۵۸. home به سمت خانه / به خانه
۵۹. of course البته
۶۰. perhaps شاید
۶۱. little اندک / قدری
۶۲. else دیگر / جز این
۶۳. sometimes گاهی / بعضی اوقات
۶۴. finally بالاخره / در نهایت
۶۵. less کمتر
۶۶. better بطور بهتر
۶۷. early در ابتدا / در اوایل
۶۸. especially به ویژه / به خصوص
۶۹. either هم
۷۰. quite تماما / کامل
۷۱. simply به سادگی
۷۲. nearly تقریبا / تا حدی
۷۳. soon بزودی
۷۴. certainly قطعا
۷۵. quickly سریعا / به سرعت
۷۶. no ابدا / خیر / هیچ
۷۷. recently اخیرا / به تازگی
۷۸. before پیشتر / قبل
۷۹. usually معمولا
۸۰. thus بدین ترتیب
۸۱. exactly کاملا
۸۲. hard به سختی
۸۳. particularly به خصوص
۸۴. pretty تا حدی
۸۵. forward جلو / به جلو
۸۶. ok به خوبی / به درستی
۸۷. clearly به وضوح
۸۸. indeed در واقع
۸۹. rather نسبتا / ترجیحا
۹۰. that به آن شکل / به آن صورت
۹۱. tonight امشب
۹۲. close نزدیک / به نزدیکی
۹۳. suddenly ناگهان
۹۴. best بهترین
۹۵. instead به جای / در عوض
۹۶. ahead پیش / در پیش
۹۷. fast به سرعت
۹۸. alone به تنهایی
۹۹. eventually در نهایت / سرانجام
۱۰۰. directly مستقیما

 

امیدوارم ۱۰۰ قید پر کاربرد زبان انگلیسی که برای شما فراهم آوردیم را فرا بگیرید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۰ میانگین: ۰]

مشاوره رایگان