قید ها در زبان انگلیسی

قید یکی از پرکاربردترین اجزای کلام در زبان انگلیسی و سایر زبان ها می‌باشد. در هر زبانی انواع مختلفی از قید ها وجود دارند؛ مهم ترین قید ها در زبان انگلیسی عبارتند از قید تکرار، قید حالت، قید مکان، قید زمان و…

در این مطلب فهرست 100 قید پرکاربرد انگلیسی را برای شما عزیزان و همراهان آماده کرده ایم. قیدها کلمات دیگر را توصیف می‌کنند و یا در مورد آنها به ما اطلاعات می‌دهند.

قیدها معمولاً افعال را توصیف می‌کنند و به سوالاتی نظیر چطور؟ (how)، هر چند وقت؟ (how often)، کی؟ (when) یا کجا؟ (where) پاسخ می‌دهند. قید بعد از فعلی که توصیف می‌کند، واقع می‌شود. امیدواریم این قید های پرکاربرد را خوب فرا گرفته و به درستی از آنها استفاده کنید.

قید ها در زبان انگلیسی

قید ها در زبان انگلیسی چیست

قید ها در زبان انگلیسی چیست؟ در پاسخ این سوال باید گفت حالت و کیفیت فعل را نشان می‌دهد. قید (adverb) می تواند برای فعل، صفت و قیدهای دیگر بکار برود. آنها می توانند اطلاعات بیشتری به ما بدهند و یا شدت چیزی را مشخص کنند. ترکیب قرار گیری قیدهای زمان در جمله بسیار مهم است اما قواعدی بسیار ساده دارد. که در این مقاله به انواع قید ها میپرازیم و کاربرد آن ها را با هم بررسی میکنیم.

100 قید پرکاربرد زبان انگلیسی

انواع قید در زبان انگلیسی چیست

با اضافه کردن ly به انتهای برخی از صفت ها آنها را به قید تبدیل میکنیم. گرچه در بعضی از کلمات تغییراتی در نوشتار آن ها رخ می دهد. در این مبحث به شناخت انواع قید می پردازیم. قیدها در زبان انگلیسی با توجه به معنا و جایگاه‌شان در جمله به انواع مختلف تقسیم می‌شوند. به تقسیم‌بندی کلی قیدها توجه نمایید.

 1.  قیدهای مکان
 2. زمان
 3.  حالت
 4.  مقدار
 5.  اطمینان
 6.  بیان
 7. دیدگاه و نظر
 8.  موصولی
 9.  سؤالی

قید در زبان انگلیسی چیست


100 قید پرکاربرد زبان انگلیسی

برای یادگیری مکالمه زبان انگلیسی، شما باید بسازی قید ها و کاربرد آن ها در جملات یادبگیرید با یادگیری قیدها شما خیلی بهتر و روان تر صحبت میکنید و می توانید همه حالات رو با صحبت کردن نشان بدهید. ما در این مقاله 100 قید کاربردی را به شما عزیزان آموزش میدهیم قید ها را یاد بگیرید و سعی کنید در جمله آن ها را به کار ببرید.

100 قید پرکاربرد زبان انگلیسی

1 up بالا / جلو
2. so پس / چنین
3. out بیرون / خارج
4. just فقط / تنها
5. now اکنون / حالا
6. how چگونگی / چگونه
7. then سپس / بعد از
8. more بیشتر
9. also همچنین / نیز
10. here اینجا
11. well به خوبی
12. only فقط / صرفا
13. very بسیار / خیلی
14. even حتی
15. back عقب / به عقب
16. there آنجا / در آنجا
17. down پایین
18. still هنوز
19. in به
20. as مانند / چنانکه
21. to به
22. when وقتی که / کی
23. never هرگز
24. relly واقعا / به راستی
25. most بیشتر از همه / بیشتر
26. on در / هنواره
27. why چرا / برای چه
28. about تقریبا / پیرامون / نزدیک
29. over در بالا / بالا
30. again دوباره
31. where کجا / جایی که
32. right سمت راست / به درستی
33. off دور / جدا
34. always همیشه / هنواره
35. today امروز
36. all همه
37. far دور / بسیار
38. long برای مدت طولانی
39. away دور / دور از / بیرون
40. yet هنوز
41. often اغلب
42. ever همیشه / هنواره
43. however به هر حال / ضمنا
44. almost تقریبا
45. later بعدا
46. much خیلی / زیاد
47. once یکبار / یک مرتبه
48. least کمترین
49. ago پیش / قبل
50. together با هم
51. around دور / پیرامون
52. already قبلا / پیش از این
53. enough به اندازه کافی
54. both هردو
55. maybe شاید
56. actually در حقیقت / واقعا
57. probably احتمالا
58. home به سمت خانه / به خانه
59. of course البته
60. perhaps شاید
61. little اندک / قدری
62. else دیگر / جز این
63. sometimes گاهی / بعضی اوقات
64. finally بالاخره / در نهایت
65. less کمتر
66. better بطور بهتر
67. early در ابتدا / در اوایل
68. especially به ویژه / به خصوص
69. either هم
70. quite تماما / کامل
71. simply به سادگی
72. nearly تقریبا / تا حدی
73. soon بزودی
74. certainly قطعا
75. quickly سریعا / به سرعت
76. no ابدا / خیر / هیچ
77. recently اخیرا / به تازگی
78. before پیشتر / قبل
79. usually معمولا
80. thus بدین ترتیب
81. exactly کاملا
82. hard به سختی
83. particularly به خصوص
84. pretty تا حدی
85. forward جلو / به جلو
86. ok به خوبی / به درستی
87. clearly به وضوح
88. indeed در واقع
89. rather نسبتا / ترجیحا
90. that به آن شکل / به آن صورت
91. tonight امشب
92. close نزدیک / به نزدیکی
93. suddenly ناگهان
94. best بهترین
95. instead به جای / در عوض
96. ahead پیش / در پیش
97. fast به سرعت
98. alone به تنهایی
99. eventually در نهایت / سرانجام
100. directly مستقیما
 • امیدوارم 100 قید پرکاربرد زبان انگلیسی که برای شما فراهم آوردیم را فرا بگیرید.

 

3/5 - (2 امتیاز)

مشاوره رایگان

  captcha