اخبار موسسه

بهترین دوره آموزش زبان عربی آنلاین

امروزه با توجه به گسترش صنعت توریسم بر پایه مذهب و استفاده از خدمات درمانی ارزان، شاهد حضور چشمگیر عرب زبانان از کشورهای مختلف در ایران و به خصوص شهرهای بزرگ و مذهبی از قبیل مشهد هستیم. به دلیل فرصتهای درآمد زایی به وجود آمده از شرایط ذکر شده، زبان عربی توسط کسبه و بازاریان ... ادامه »