استاد فاطمه نجفی

استاد فاطمه نجفی مدرس دپارتمان کودک موسسه الوند
سرکار خانم نجفی فارغ التحصیل رشته آموزش زبان انگلیسی و دارای مدرک TTC ویژه گروه کودک می باشند. ایشان از دانش و مهارت مناسب در طرح درس و جامعیت و پیوستگی در ارائه مطالب برخوردار هستند.