استاد زینب ربیعی

استاد زینب ربیعی

از دیگر مدرسین زبان عربی Native استاد زینب ربیعی میباشند. ایشان اصالتاً لبنانی هستند. مسلط به سیستم CLT در آموزش زبان هستند و دارای سابقه نیک در بین زبان آموزان می باشند.

دوره های آموزشی استاد زینب ربیعی