استاد المیرا اسماعیل زاده

استاد المیرا اسماعیل زاده

استاد المیرا اسماعیل زاده از مدرسان کودک به روش مونته سوری و CLT می باشند. دوره های روش تدریس زیر نظر موسسه الوند و جناب آقای نایبی گذرانده اند. باتوجه به انرژی و پویایی کلاسشان از محبوبیت خوبی بین زبان آموزان برخوردارند.

دوره های آموزشی استاد المیرا اسماعیل زاده